Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας
Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων του ομίλου ΓΙΟΥΛΑ είναι να παράγει και να παρέχει στους πελάτες της ποιοτικά προϊόντα για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους. Τόσο τα παραγόμενα προϊόντα όσο και εκείνα προς εμπορία πρέπει να είναι συμβατά με τις σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις και να πληρούν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που αμοιβαία οριοθετούνται από τους πελάτες και την Εταιρία.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση:
Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 το οποίο εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 22000 και BRC/IoP, τα οποία εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια σε επαφή με τα τρόφιμα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π., Σ.Δ.Α.Τ και BRC/IoP.
Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων για επαφή με τα τρόφιμα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης των Συστημάτων Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας.
Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την Ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων για επαφή με τρόφιμα σε κάθε τους δραστηριότητα.
Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες.
Αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού αλλά και θέματα επικοινωνίας με πελάτες ή Φορείς.
Κύριος στόχος της Διοίκησης και των εργαζομένων είναι η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση με σεβασμό στους πελάτες, στην αλυσίδα των τροφίμων, την κοινωνία και το περιβάλλον.


 
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις